Results

Senior National ResultsSr. No Name of Championship Venue Date Position Category
Boys Girls
1 37th Senior National Throwball Championship Dharwad, Karnataka 6-8 Feb, 2015 1st Haryana Karnataka
2nd Chhattisgarh Haryana
3rd Maharashtra Tamil Nadu
2 38th Senior National Throwball Championship Nagpur, Maharashtra 27-29 Mar, 2016 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Chhattisgarh
3rd Maharashtra Maharashtra
3 39th Senior National Throwball Championship Udapi, Karnataka 28-30 Apr, 2016 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Karnataka
3rd Karnataka Chhattisgarh
4 40th Senior National Throwball Championship Panipat, Haryana 28-30 Mar, 2018 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Karnataka
3rd Karnataka Telangana
5 41st Senior National Throwball Championship Panipat, Haryana 23-25 Mar, 2019 1st Haryana Haryana
2nd Karnataka Karnataka
3rd Chhattisgarh Chhattisgarh
6 42nd Senior National Throwball Championship Bhilai, Chhattisgarh 28 Feb -01 Mar, 2020 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Chhattisgarh
3rd Bihar & Mumbai Tamil Nadu & Mumbai
7 43rd Senior National Throwball Championship Bhilai, Chhattisgarh 19-21 Mar, 2021 1st Haryana Haryana
2nd Punjab Chhattisgarh
3rd Chhattisgarh & Mumbai Punjab & Jharkhand
8 44th Senior National Throwball Championship Rohtak, Haryana 29-31 Oct, 2021 1st Haryana Haryana
2nd Mumbai Karnataka
3rd Punjab & Chhattisgarh Punjab & Jharkhand
9 45th Senior National Throwball Championship Pushkar, Rajasthan 25-27 June 2022 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Karnataka
3rd Punjab & Mumbai Punjab & Chhattisgarh

Junior National ResultsSr. No Name of Championship Venue Date Position Category
Boys Girls
1 25th Junior National Throwball Championship Bhilai , Chhattisgarh 30 May - 01 June, 2015 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Karnataka
3rd Karnataka Chhattisgarh
2 26th Junior National Throwball Championship Hyderabad, Telangana 21 - 23 Aug, 2016 1st Chhattisgarh Haryana
2nd Haryana Karnataka
3rd Karnataka Chhattisgarh
3 27th Junior National Throwball Championship Ahembad, Gujarat 04 - 06 Nov, 2017 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Karnataka
3rd Gujarat Chhattisgarh
4 28th Junior National Throwball Championship Panipat, Haryana 28-30 Mar, 2018 1st Haryana Haryana
2nd Karnataka Chhattisgarh
3rd Madhya Pradesh Karnataka
5 29th Junior National Throwball Championship Panipat, Haryana 23-25 Mar, 2019 1st Haryana Haryana
2nd Karnataka Karnataka
3rd Madhya Pradesh Telangana
6 30th Junior National Throwball Championship Bhilai, Chhattisgarh 19 -21 Mar, 2021 1st Haryana Haryana
2nd Mumbai Chhattisgarh
3rd Chhattisgarh & Tamil Nadu Karnataka & Tamil Nadu
7 31st Junior National Throwball Championship Udupi, Karnatka 04-06 Mar, 2022 1st Haryana Haryana
2nd Karnataka Karnataka
3rd Chhattisgarh, Mumbai Chhattisgarh, Tamilnadu

Sub - Junior National ResultsSr. No Name of Championship Venue Date Position Category
Boys Girls
1 23rd Sub-Junior National Throwball Championship Panipat, Haryana 27 - 29 Mar, 2015 1st Chhattisgarh Haryana
2nd Haryana Chhattisgarh
3rd Madhya Pradesh Jharkhand
2 24th Sub-Junior National Throwball Championship Delhi 27 - 29 Dec, 2015 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Karnataka
3rd Delhi Chhattisgarh
3 25th Sub-Junior National Throwball Championship Allahabad, Uttar Pradesh 22-25 May, 2016 1st Haryana Haryana
2nd Madhya Pradesh Tamil Nadu
3rd Jharkhand Chhattisgarh
4 26th Sub-Junior National Throwball Championship Parpodi, Chhattisgarh 05-07 May, 2017 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Chhattisgarh
3rd Madhya Pradesh Tamil Nadu
5 27th Sub-Junior National Throwball Championship Panipat, Haryana 23-25 Mar, 2019 1st Haryana Haryana
2nd Chhattisgarh Karnataka
3rd Karnataka Punjab
6 28th Sub-Junior National Throwball Championship Bhilai, Chhattisgarh 19 -21 Mar, 2021 1st Haryana Haryana
2nd Maharashtra Karnataka
3rd Chhattisgarh & Odisha Punjab & Chhattisgarh
7 29th Sub-Junior National Throwball Championship Rohtak, Haryana 29-31 Oct, 2021 1st Haryana Karnataka
2nd Karnataka Haryana
3rd Maharashtra & Punjab Punjab & Tamil Nadu